ترمیم شیشه متال

آموزش ترمیم شیشه اتومبیل

آموزش ترمیم شیشه اتومبیل

ترک و سنگ خوردگی شیشه خودرو ممکن است بر اثر پرتاب شدن یک سنگ در جاده و یا برخورد یک شی دیگر ایجاد می شوند و در صورتی که به آنها اهمیت ندهید، باعث بیشتر و بزرگ شدن آنها بر روی شیشه خودرو می شوید. اگر ترک خوردگی شروع به افزایش کند و بسیار بزرگ و عمیق شود، ممکن است مجبور به تعویض شیشه خودرو شوید.